Privacy

Inleiding

De Stad Brugge, het OCMW Brugge en Mintus (Zorgvereniging Brugge) alsook de hieronder vallende Verenigingen respecteren uw privacy en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld de zogenaamde Camerawet).  
In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen als lokale besturen of als organisaties van het OCMW met dergelijke gegevens omgaan. de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen beschikken daarbij over een uitgewerkt Informatieveiligheidsbeleid en maatregelen inzake informatiebeveiliging en een conform de toepasselijke wetgeving uitgewerkt Privacybeschermingsbeleid. Het beleid ter zake wordt mee ondersteund door daartoe speciaal aangestelde informatieveiligheidsconsulent en een functionaris voor gegevensbescherming (DPO). 
De privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel specifiek voor de informatieverwerkende systemen (software, databanken, …), een deel met betrekking tot de websites en tot slot een deel over de Nieuwsbrieven beheerd door of gemaakt in opdracht van de respectievelijke besturen. 

1. Algemeen

Over de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen 
Met behulp van de informatiesystemen en de methoden van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen worden inventarissen gemaakt, beleidsmaatregelen uitgevoerd en informatie verstrekt aan het beleid, aan de eigen diensten en aan andere overheden, inspectiediensten en burgers. Dit alles gebeurt met als algemene doelstelling de dienstverlening aan de burger zo goed mogelijk te verzekeren. 
Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

 

De Stad Brugge
Burg 12
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 44 80 00
E-mail: info@brugge.be
Officiële website van de Stad Brugge: www.brugge.be
KBO-nummer van de Stad Brugge: 0207.528.035
Stad Brugge|OCMW Brugge|Mintus|De Verenigingen Privacyverklaring
20180525 Stad Brugge-OCMW Brugge-Mintus (Zorgbedrijf) - Algemene Privacyverklaring voor Website v0.5.docx
Pagina 2 van 13


Het OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 70 00
E-mail: info@ocmw-brugge.be
Website: www.ocmw-brugge.be
KBO-nummer: 0207.832.792


Mintus (Zorgvereniging)
Ruddershove 4
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 70 00
E-mail: info@mintus.be
Website: www.mintus.be
KBO-nummer: 0682.844.465


De Verenigingen:
? SVK Brugge (Sociaal Verhuurkantoor)
? WOK (Werkt Ook!)
? Spoor Brugge
? ’t Sas
? De schakelaar
? Ons Huis
? De Blauwe Lelie
? Ruddersstove (Centrale keuken)


Vereniging SVK Brugge (Sociaal Verhuurkantoor Brugge):
Ruddershove 4
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 74 10
E-mail: info@svk-brugge.be
Website: www.svk-brugge.be
KBO-nummer: 0860 256 673


Vereniging WOK (Werkt Ook!):
Ruddershove 4
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 76 82
E-mail: info@wokbrugge.be
Website: www.wokbrugge.be
KBO-nummer: 0267.404.056


Vereniging Spoor:
Ruddershove 4
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 60 87
E-mail: info@spoorbrugge.be
Website: www.spoorbrugge.be
KBO-nummer: 0807.042.275

Vereniging ’t Sas:
Prof. Dr. J. Sebrechtstraat 2
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 76 70
E-mail: info@sasbrugge.be
Website: www. sasbrugge.be
KBO-nummer: 0871.928.743


Vereniging De Schakelaar:
Hoogstraat 9
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 64 43
E-mail: energiesnoeiers@deschakelaar.be
Website: www.deschakelaar.be
KBO-nummer: 0831.970.978


Vereniging Ons Huis:
Sint-Annarei 6
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 71 90
E-mail: info@onshuisbrugge.be
Website: www.onshuisbrugge.be
KBO-nummer: 0878.405.769


Vereniging De Blauwe Lelie:
Ruddershove 4
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 72 60
E-mail: info@deblauwelelie.be
Website: www.deblauwelelie.be
KBO-nummer: 0863.329.296


Vereniging Ruddersstove:
Ruddershove 4
8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 72 40
E-mail: maaltijden@ruddersstove.be
Website: www.ruddersstove.be
KBO-nummer: 0894.999.895

2. Informatieverwerkende systemen

Dit onderdeel van de Privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerkingen op gestructureerde wijze,
hoofdzakelijk door informaticasystemen en -oplossingen (software, databanken) van de Stad Brugge, het
OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen.


2.1 Verwerking van persoonsgegevens


De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen verwerken persoonsgegevens van u als
burger of als medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming. In die hoedanigheid
worden uw gegevens verwerkt als van een “betrokkene” en/of krijgt u toegang tot één of meerdere
informatieverwerkende systemen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft in Artikel 4 volgende definitie van het begrip
‘verwerking’: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.
De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen hebben een aantal gegevens van u nodig:
- Om hun wettelijke verplichtingen en beleidsmatig toegewezen taken als overheidsinstelling na te
komen;
- om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en
facturatie, rechtenbeheer, beheer gebruikersovereenkomst en dergelijke);
- om u, indien gewenst, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of
meerdere thema’s waarvoor de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen
verantwoordelijkheden dragen.
In dit kader verwerken de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen - naargelang de aard
van de relatie met u als burger of medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming en
de noodzakelijke verwerking van (persoons)gegevens -, mogelijks de volgende gegevens:
- Aanhef/aanspreking
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Familienaam
- Rijksregisternummer
- Geslacht
- Geboortedatum
- Leeftijd of geboortejaar
- Nationaliteit
- Adres(sen)
- E-mailadres(sen)
- Telefoon/gsm/fax
- Gezinssituatie
- Medische gegevens (bijvoorbeeld, in het kader van zorg: bepaalde aandoening of allergie)
- Gegevens over leefgewoonten (bijvoorbeeld: dieet)
- Financiële gegevens (bijvoorbeeld: bankrekening)

Tijdens het gebruik van de informatieverwerkende systemen door medewerkers of door uzelf (bijvoorbeeld
bij ingave in of consultatie van een via webtoegang beschikbaar gestelde applicatie, worden door de Stad
Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen en/of de door hen aangewezen verwerkers ook
bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening en de
bewaking van de kwaliteit van de verzamelde data van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De
Verenigingen. Deze gegevens kunnen door de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen
of een door hen aangewezen verwerker/dienstverlener onder strikte voorwaarden gebruikt worden als er
bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding of het niet naar behoren functioneren van een
software/webtoepassing. Afhankelijk van de activiteit die u daarbij als betrokkene verricht, verwerken de
Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen in dit kader mogelijks de volgende gegevens:
- IP-adres
- gebruikersnaam (login) of identificatienummer
- eID identificatie- en authenticatiegegevens
- tijdstip van handelingen in de software.


2.2 De rol van uw lokaal bestuur in de verwerking van (persoons)gegevens

De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen verwerken gegevens van hun doelgroepen
en contactpersonen (burgers, medewerkers van andere overheden/organisaties/ondernemingen, cliënten,
adviesbureaus, experten, …) en zijn voor die gegevensverwerkingen een Verwerkingsverantwoordelijke in
de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In een aantal gevallen zullen daartoe aangestelde verwerkers, waarmee in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen een ter zake
voldoend contract en/of verwerkingsovereenkomst is afgesloten, met de informatiesystemen of met door
deze informatiesystemen verwerkte data op hun beurt persoonsgegevens gaan verwerken van
betrokkenen.
Ook kunnen de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen zelf optreden als coverwerkingsverantwoordelijke
of als de Verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De
Verenigingen in opdracht en op instructie van andere overheden of daartoe bevoegde organen
persoonsgegevens verwerkt. Deze andere overheden of organen treden in dat geval op als
Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Zij hanteren daarbij een eigen privacy-beleid waar de Stad Brugge, het OCMW
Brugge, Mintus en De Verenigingen niet verantwoordelijk voor zijn.
In elk van deze gevallen wordt er, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, een register van gegevensverwerkingen opgesteld en wordt dit geactualiseerd
indien zich wijzigingen aandienen. Het register (inventaris) voor de verwerking van persoonsgegevens kan
worden ingezien door de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (DBA, of Data Protection
Authority/DPA); in België is dit vanaf 25 mei 2018 de “Gegevensbeschermingsautoriteit”, als opvolger van
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als de
Privacycommissie). Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt en gevat is door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming is verplicht inzage te geven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit
indien deze daarom vraagt.
De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen doen de nodige inspanningen om de
verwerkingsactiviteiten in kaart te brengen en te actualiseren wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in
het geval van nieuwe of veranderde verwerkingen van persoonsgegevens of bij het gebruik van andere
informatiemiddelen.

De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen geven aan hun medewerkers vorming en
instructies over hoe om te gaan met persoonsgegevens en zeker ook met vertrouwelijke en gevoelige
persoonsgegevens. Daarbij speelt ook het beroepsgeheim en ambtsgeheim een vanzelfsprekende rol.


2.3 Machtigingen van de bevoegde autoriteiten voor het verwerken van bepaalde
gegevens

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De
Verenigingen of de overheidsinstanties waarvoor zij handelen als opvolger een machtiging hebben
bekomen, vind u hier de lijst met toelichting en referentie naar het machtigingsbesluit in kwestie.
De machtigingen zijn terug te vinden op www.brugge.be/privacysite

3. Uitoefening van uw recht op inzage, verbetering of verwijdering

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een aantal privacyrechten, waarop u als
betrokkene beroep op kunt doen. Dit uiteraard rekening houdend met de privacyrechten van andere
personen en met wettelijke bepalingen en beperkingen.
Als betrokkene in de zin zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over
volgende rechten die samengevat kunnen worden in “het recht op een correcte, legitieme verwerking van
uw persoonsgegevens”:
•Recht van inzage (art. 15 van de AVG)
•Recht op rectificatie, of recht op correctie van fouten (art. 16 van de AVG)
•Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"); dit recht is toepasbaar in bepaalde gevallen en met
name als wij gegevens van u verwerken op basis van een geïnformeerde toestemming waarbij wij geen
wettelijke of andere legitieme noodzaak kunnen inroepen voor verdere verwerking inbegrepen bewaring
(art. 17 van de AVG);
•Recht op beperking van verwerking (art. 18 van de AVG);
•Notificatie van rechtzetting, van uitwissing of van beperking van verwerking (art. 19 van de AVG);
•Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 van de AVG);
•Recht van bezwaar/verzet tegen verwerking van uw gegevens (art. 21 van de AVG);
•Rechten met betrekking tot individuele besluitvorming, inclusief profilering (art. 22 van de AVG).
Neem altijd eerst contact op met het bestuur (Stad, OCMW, Mintus) of de Vereniging in kwestie of - indien
noodzakelijk of gewenst -, met de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO). Immers, als u een vraag
of klacht hebt over uw privacyrechten, willen wij graag zelf de nodige informatie verstrekken, maatregelen
nemen of toelichten waarom wij eventueel op een vraag van u niet kunnen ingaan.
Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit(GBA),
indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich niet voldoende in uw rechten erkend weet door de
Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus of een Vereniging.
Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De
Verenigingen optreden als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen “betrokkenen” (dus elke burger) een vraag om
inzage, correctie of verwijdering indienen en zullen de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De
Stad Brugge|OCMW Brugge|Mintus|De Verenigingen Privacyverklaring
20180525 Stad Brugge-OCMW Brugge-Mintus (Zorgbedrijf) - Algemene Privacyverklaring voor Website v0.5.docx
Pagina 7 van 13
Verenigingen deze behandelen volgens de bepalingen die zijn voorgeschreven door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus of één
van de Verenigingen niet als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen optreedt in
de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen verzoeken om inzage, correctie of
verwijdering niet door de Stad Brugge, het OCMW Brugge of het Zorgbedrijf Brugge zelfstandig worden
afgehandeld. In dat geval moeten verzoeken om inzage, correctie of verwijdering worden ingediend bij de
Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die gebruik maken van de diensten en
verwerking met /door de informatiesystemen van de Stad Brugge, het OCMW Brugge of het Zorgbedrijf
Brugge.
Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt binnen het
werkingsdomein van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen of het uitoefenen van
een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dient u contact op te nemen
met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en
De Verenigingen:
Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)
Adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 73 50
E-mail: dpo@mintus.be

4. Websites en sociale media van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de websites en verwante communicatiekanalen
(sociale media) van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen:
- www.brugge.be
- vrijetijd.brugge.be
- https://www.facebook.com/destadbrugge
- https://twitter.com/stadbrugge
- https://www.youtube.com/user/destadbrugge
- https://www.linkedin.com/company/stad-brugge
- https://www.instagram.com/stadbrugge/
- www.ocmw-brugge.be
- www.mintus.be
- www.svk-brugge.be
- www.wokbrugge.be
- www.spoorbrugge.be
- www.sasbrugge.be
- www.deschakelaar.be
- www.onshuisbrugge.be
- www.deblauwelelie.be
- www.ruddersstove.be
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt
geplaatst. Zowel door de website als in webapplicatie en app software wordt gebruik gemaakt van
technische en functionele cookies.
De websites van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen gebruiken cookies om uw
instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen. Een aantal van deze
cookies worden slechts tijdelijk gebruikt tijdens een zgn. ‘sessie’ waarbij u de website raadpleegt. Andere
cookies kunnen worden opgeslagen op uw toestel, zodat bij een volgend gebruik op dat toestel en met die
browser, sneller een aantal gebruikersinstellingen kunnen worden goed gezet en u een vlottere
gebruikerservaring hebt.
De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen vragen u hiervoor om uw uitdrukkelijke
toestemming op het moment (OPT-IN) dat u een website van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus of
De Verenigingen bezoekt. U kunt in uw webbrowser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw
computer. U hebt altijd de mogelijkheid om eerder opgeslagen cookies te verwijderen.
U vindt voor de meest gebruikte browsers meer informatie over de werkwijze om cookies te weigeren en
de manier om cookies te verwijderen op de website http://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/
extra/cookies-verwijderen/ (NL) of op http://www.aboutcookies.org/ (EN).
Google Analytics [en Google Adwords]
Op de websites van de Stad Brugge, het OCMW Brugge of het Zorgbedrijf Brugge zelf of deze die zij onder
hun beheer hebben, kan worden gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke
Stad Brugge|OCMW Brugge|Mintus|De Verenigingen Privacyverklaring
20180525 Stad Brugge-OCMW Brugge-Mintus (Zorgbedrijf) - Algemene Privacyverklaring voor Website v0.5.docx
Pagina 9 van 13
wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IPadres,
opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder andere)
op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ worden geraadpleegd. De Stad Brugge, het OCMW
Brugge, Mintus en De Verenigingen hebben Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen
informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan de Stad Brugge, het
OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen. De nodige privacyinstellingen worden daarvoor toegepast,
zodat maximaal wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google of andere
derde partijen.
Facebook, Twitter en andere sociale media
De inhoud van sommige pagina’s binnen de websites van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De
Verenigingen kan worden gedeeld via Twitter, Facebook en/of andere zogenoemde sociale media
platformen. Bij het delen slaan Facebook, Twitter en anderen cookies op op uw computer. Facebook en
Twitter kunnen in dit geval eveneens persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat die partijen
met deze gegevens kunnen doen, dient u de respectievelijke privacy-verklaringen te raadplegen. De Stad
Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen hebben hier geen invloed op en dragen hiervoor
geen verantwoordelijkheid. Er wordt wel over gewaakt dat bij doorverwijzing naar dergelijke sociale media,
een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen m.b.t. volgen en meeliften van persoonsgegevens.

5. De nieuwsbrieven van of onder toezicht van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen

Vanuit de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen worden verschillende nieuwsbrieven
per e-mail of per post gestuurd naar doelgroepen, in regel op eigen verzoek. Daarbij wordt er vanaf nu
stelselmatig voor nieuwe aanmeldingen gebruikt gemaakt van een actieve en geïnformeerde toestemming
(OPT-IN) voor het gebruik van de daarbij door u gebruikte contactgegevens. Voor gegevens die reeds
eerder door u aan ons waren verstrekt, worden deze voor een in tijd beperkte periode verder verwerkt en
gebruikt. Ook voor nieuw verstrekte informatie geldt een in tijd beperkte geldigheid van uw toestemming.
De diensten van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen voegen uw
contactgegevens voor het beheer van nieuwsbrieven en dergelijke informatiemiddelen slechts toe aan het
nieuwsbrief-bestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer u deel uitmaakt van
welbepaalde specifieke doelgroepen van een beleidsdomein (bijvoorbeeld medewerkers van
gespecialiseerde organisaties of bedrijven). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden. De databanken of lijsten met e-mailadressen die voor de nieuwsbrief wordt gebruikt wordt in
geen geval aan derden verstrekt.

6. Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.
Als de doelstellingen waarvoor verwerking gebeurt wijzigen, zullen de Stad Brugge, het OCMW Brugge,
Mintus en De Verenigingen het nodige doen om dit te melden en hiervan op transparante wijze mededeling
te doen op de website van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en/of van De Verenigingen
(www.brugge.be).
De Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen behouden zich het recht voor om de
privacyverklaring aan te passen aan nieuwe noden of inzichten. Er zal van wijzigingen aan de
Privacyverklaring transparant melding gemaakt worden op de website van de Stad Brugge, het OCMW
Brugge, Mintus en De Verenigingen alsook op de papieren versie die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar
is de Dienst Communicatie van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen. Bij vragen
over de Privacyverklaring of de aanpassingen eraan, kunt u terecht bij de Functionaris voor
gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO).

Bijlages

BIJLAGE: Algemene Verordening Gegevensbescherming – Artikel 4 Definities

(Bron: 4.5.2016 L 119/33 Official Journal = Publicatieblad van de Europese Unie NL)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)
Artikel 4 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1) „persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
(„de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon;
2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of
een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
3) „beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de
verwerking ervan in de toekomst te beperken;
4)„profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand
van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd,
met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke
voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
5) „pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens
niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens
worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en
organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
6) „bestand”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk
zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische
gronden is verspreid;
7) „verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze
verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie
de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
8) „verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

9) „ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek
overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking
van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
10) „derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de
personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd
zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
11) „toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting
waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem
betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
12) „inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van
of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
13) „genetische gegevens”: persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven
genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of
de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een biologisch
monster van die natuurlijke persoon;
14) „biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische
verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een
natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of
wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens;
15) „gegevens over gezondheid”:persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale
gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten
waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;
16) „hoofdvestiging”: a) met betrekking tot een verwerkingsverantwoordelijke die vestigingen heeft in
meer dan één lidstaat, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen, tenzij de beslissingen
over de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens worden genomen in
een andere vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke die zich eveneens in de Unie bevindt, en die
tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, in welk geval de vestiging waar die beslissingen worden
genomen als de hoofdvestiging wordt beschouwd; b) met betrekking tot een verwerker die vestigingen in
meer dan één lidstaat heeft, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen of, wanneer de
verwerker geen centrale administratie in de Unie heeft, de vestiging van de verwerker in de Unie waar de
voornaamste verwerkingsactiviteiten in het kader van de activiteiten van een vestiging van de verwerker
plaatsvinden, voor zover op de verwerker krachtens deze verordening specifieke verplichtingen rusten;
17) „vertegenwoordiger”: een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde
van artikel 27 schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in verband met hun respectieve
verplichtingen krachtens deze verordening;
18) „onderneming”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent,
ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of
verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen;
19) „concern”: een onderneming die zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover die
zeggenschap wordt uitgeoefend;